Deportes

‘Witwassen, corruptie, fraude, terrorismefinanciering voorkomen’

Alimentos, Importación, Bogotá, Colombia, Venezuela, Panamá, Panamá Papers
Jefferson Farfán le habría pedido 340 mil dólares a Melissa Klug por hablar de él en TV

“We hebben samen een belangrijke rol in het herkennen en melden van constructies die bedoeld zijn om crimineel geld wit te wassen. Het is onze taak om te voorkomen dat het maatschappelijke (financiële) stelsel wordt misbruikt voor witwassen, corruptie, fraude, terrorismefinanciering en ander maatschappelijk onbetamelijk gedrag, waaronder belastingontwijking en –ontduiking”, zei de voorzitter van de Bankiersvereniging, Eblein Frangie, maandag tijdens de opening van de National Risk Assessment (NRA). Om deze taak naar behoren te kunnen vervullen, moet de bedrijfsvoering integer en professioneel zijn. Verder zei Frangie, dat het belangrijk is voor alle financiële instellingen om te erkennen dat transparantie de sleutel is. “Transparantie heeft een groot verschil gemaakt tussen de resultaten van de NRA van de Bahama’s en Trinidad, waarbij beide partijen de deadline niet gehaald hebben, maar de landen elk een andere state, mind en appearance hadden. Trinidad is wel op de greylist geplaatst, maar de Bahama’s niet. De reden hiervoor is, dat de Bahama’s transparant was over zijn tekortkomingen, hulp vroeg en meewerkte aan het oplossen van die tekortkomingen”, aldus Frangie. Self Assessment Via de Systematische Integriteit Risico Analyse (SIRA) moeten alle financiële instellingen eerst onderzoek doen naar de mogelijke integriteitsrisico’s waar de eigen organisatie aan blootgesteld wordt. Naast het identificeren van risico’s op het niet naleven van wet- en regelgeving, betreft dit ook het identificeren van risico’s op mogelijke betrokkenheid bij bijvoorbeeld witwassen of financiering van terrorisme door hun cliënten. Transactiemonitoring en cliëntenonderzoek staan hierbij centraal en moeten niet alleen voorafgaand aan een relatie worden uitgevoerd, maar ook tijdens de dienstverlening. Met de NRA wordt getoetst hoe deze beroepsgroepen invulling geven aan die taak en hoe zal worden ingezet op het verkennen van alternatieve interventies. Cash cultuur De Wereldbank geeft in een van haar onderzoeken weer, dat de feiten en de perceptie over het Caribisch gebied niet in zijn voordeel werken. De landen in het Caribisch gebied worden gekenmerkt door kleine open economieën met veel cross border financiële transacties, grote informele sectoren, veel offshore banking activiteiten, hoog ML/FT risico, bankenrisico en een cash cultuur. In het Caribisch gebied wordt het betalingsverkeer gekenmerkt door een cash cultuur. Dit resulteert in het ontbreken van een gedegen vastlegging van wat de herkomst van de middelen is en voor welke doeleinden die gebruikt kan worden. Een cash cultuur gepaard gaande met een grote informele sector, resulteert in ML/CF risico’s, waar grote buitenlandse banken en investeerders geen appetijt in hebben. Correspondentbank De impact van het verliezen van correspondentbankrelaties door lokale banken, is groot. Lokale banken zijn, indien zij in een kleine open economie geen cross border financiële transacties kunnen uitvoeren, niet meer in staat om aan een van hun belangrijke nutsfuncties te voldoen: het zorgen voor een efficiënt en effectief betalingsverkeer. Naast het beperken van de functies van de bank, heeft het verliezen van de correspondentrelatie uiteraard een reputatie impact alsook een financiële impact. Dit resulteert in een zwakkere financiële instelling en kan zelfs leiden tot een zwakker financieel systeem. Indien bij meerdere lokale banken in een kleine open economie, correspondentrelaties worden verbroken, kan dit zelfs economische schade teweegbrengen. Een terugloop van het bruto binnenlands product (bbp) is niet ondenkbaar. Er zijn twee redenen waarom grote Europese en Amerikaanse correspondent banken de relaties verbreken met Caribische banken: Economische gedachte: Correspondent banking diensten zijn low margin diensten, terwijl de kosten om deze diensten aan te bieden, hoog zijn. De kosten zijn hoog vanwege de investeringen die de correspondentbanken dienen te doen in technologie voor efficiency en compliance doeleinden, alsook de risico’s van het krijgen van een boete, het lijden van reputatieschade (openbare reprimande) of zelfs het verlies van de bankvergunning. De boete die ING Bank opgelegd heeft gekregen vanwege het nalaten van het voorkomen van witwassen ter hoogte van euro 775 miljoen, staat ons nog bij. Regulatory risk gedachte: indien de correspondentbank een hoger ML/FT (Money Laundering en Financing of Terrorism) risico identificeert in een bepaalde regio, in een bepaald land of bij een financiële instelling, met als gevolg een verlies voor de correspondentbank, zal dit direct resulteren in het afbreken van de correspondentrelatie. Dit is de eerste keer dat Suriname op landelijk niveau een assessment dient uit te voeren teneinde de risico’s en kwetsbaarheden op het gebied van onder andere witwassen en anti-terrorismefinanciering in kaart te brengen. Middels de NRA wordt een belangrijke stap gezet om de risico’s van ons land te identificeren, te begrijpen en te beoordelen. Kortom: een nationale aanpak waarbij samenwerking tussen alle betrokken autoriteiten noodzakelijk is. “De Centrale Bank van Suriname is thans doende de financiële wet- en regelgeving te moderniseren. Het betreft onder meer de Bankwet, de Wet Toezicht Bank en Kredietwezen, Wet Toezicht Geldtransactiekantoren, de richtlijn Anti Money Laundering en de bestrijding van de financiering van terrorisme, Wet Pensioenfonds en Voorzieningsfondsen en het toezicht op de verzekeringen. De Bank is van mening dat de modernisering van de financiële wet- en regelgeving, een positieve bijdrage zal leveren aan het eindresultaat van de 4e Caribbean Financial Action Task Force (CFATF) evaluatieronde”, zegt governor Robert van Trikt.